Radonsikring

Spørsmål og svar


Hva er radon?
Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Ved spontant radioaktivt nedbrytning av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.

Hvorfor finnes radongass i hus?
Radon har liten evne til å binde seg til andre stoffer og kan derfor lett trenge inn i bygningene sammen med jordluft, gjennom sprekker i grunnmur. Radonkonsentrasjonen i jordluft kan være svært høy. Jordluft siver inn i bygninger fordi lufttrykket i inneluften er ofte lavere enn i grunnen.

Bor jeg i et radonhus?
Den eneste måten å finne dette ut på er å måle. Sporfilm er den anbefalte og mest økonomiske måten å måle radonkonsentrasjon på. Radonmålinger med sporfilm bør skje i vinterhalvåret over en periode på minst to måneder. Resultatet av en sporfilmmåling gir et gjennomsnittlig radonnivå over måleperioden.

Hvordan påvirker radon min helse?
Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Radon og de datterproduktene som oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller.

Hvor stor er helserisiko?
Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft. Bare røyking representerer en større helserisiko med hensyn til lungekreft. Av ca. 1800 nye tilfeller av lungekreft i Norge, skyldes mellom 100 og 300 av disse radon i inneluft. Det må også understrekes at av disse er de aller fleste røykere. Risikoen øker med radonnivået og oppholdstiden inne. Hvis man f.eks. bor i et hus med en radonkonsentrasjon på 1000 Bq/m³, vil risikoen for lungekreft være den samme som for en gjennomsnittlig røyker.

Hvilket radonnivå er trygt?
Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m3 dersom man med enkle tiltak kunne fått radonnivået vesentlig lavere. Videre anbefaler Strålevernet nå at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3. Strålevernet vurderer at bygninger som arbeidsplasser, skoler, barnehager, forretningsbygg og utleieboliger bør pålegges å ha forsvarlige radonnivåer gjennom regelverk. Det er beregnet at opp til ca. 170 000 norske boliger kan ha radonkonsentrasjoner som er høyere enn 200 Bq/m³. 

Kilde: Eurofins Scientific

Kan jeg skjøte kun med RAD 1?
Ja, det kan du. Vi anbefaler likevel å bruke RAD F fugemasse mellom membran og betong klemlist da betong ofte er ujevn. 

Hva er forskjell mellom patron og pølse?
Pølse er lettere å håndtere. Ved store areal anbefales det å bruke pølse ved legging mot vegg.

Når brukes RAD K (klemlist)?
Klemlist brukes mot vegg sammen med RAD F. Dette i byggninger der vegg allerede er oppe og RAD X må festes mot vegg. 

Hvor brukes RAD M (flytemasse)?
RAD M brukes der det er mange oppstikk. Flytemassen er Sintef-godkjent for denne bruken.